Thanh toán

Nhập thông tin nhận đơn hàng


Nội dung chuyển khoản: Tenbe_SĐT_TenKhoaHoc_0k

Ví dụ: LeThiTrang_0354663332_Khoahocnhay_299k


Tài khoản công ty + 10% VAT: 0 đ

Logo Số Tài Khoản Tên Tài Khoản Ngân Hàng
0491000133363 Công ty Cổ Phần KIDSTARS Ngân hàng Vietcombank

Tài khoản cá nhân: 0 đ

Logo Số Tài Khoản Tên Tài Khoản Ngân Hàng
0491000010114 Lưu Thị Quyên Ngân hàng Vietcombank
26010000337688 Lưu Thị Quyên Ngân hàng BIDV
Tổng:
0đ
0đ